صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ صورتجلسه در خصوص مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت‌آفرین فیروزه ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ صورتجلسه در خصوص مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت‌آفرین فیروزه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - تصویب صورتهای مالی و انتخاب ارکان تغییرات اساس نامه