صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق - اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق - بهمن ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق - دی ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورت های مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورت های مالی دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ صورت های مالی دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ دانلود