صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۹۰,۴۴۴,۵۰۷,۳۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۹۰,۵۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۹۰,۴۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۰,۴۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱,۰۹۰,۵۱۷ ۱,۰۹۰,۴۴۵ ۱,۰۹۰,۴۴۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۴۴۴,۵۰۷,۳۱۲
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱,۰۹۰,۵۷۴ ۱,۰۹۰,۵۰۱ ۱,۰۹۰,۵۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۵۰۱,۲۹۸,۷۳۳
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱,۰۹۰,۶۳۰ ۱,۰۹۰,۵۵۸ ۱,۰۹۰,۵۵۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۵۵۸,۰۹۰,۱۵۴
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱,۰۹۱,۲۷۸ ۱,۰۹۱,۲۰۶ ۱,۰۹۱,۲۰۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۲۰۵,۹۴۱,۳۸۵
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱,۰۹۰,۳۱۹ ۱,۰۹۰,۲۴۷ ۱,۰۹۰,۲۴۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۲۴۶,۷۲۳,۴۳۲
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱,۰۹۰,۵۰۳ ۱,۰۹۰,۴۳۰ ۱,۰۹۰,۴۳۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۴۳۰,۳۵۵,۲۵۹
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱,۰۸۹,۹۶۷ ۱,۰۸۹,۸۹۵ ۱,۰۸۹,۸۹۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۸۹۵,۳۳۹,۰۴۴
  ۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱,۰۸۹,۸۶۱ ۱,۰۸۹,۷۸۹ ۱,۰۸۹,۷۸۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۷۸۹,۴۰۷,۴۸۴
  ۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱,۰۸۹,۹۱۸ ۱,۰۸۹,۸۴۶ ۱,۰۸۹,۸۴۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۸۴۶,۱۹۸,۹۰۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱,۰۸۹,۹۷۲ ۱,۰۸۹,۹۰۰ ۱,۰۸۹,۹۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۹۰۰,۱۱۳,۶۱۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱,۰۹۰,۵۱۴ ۱,۰۹۰,۴۴۲ ۱,۰۹۰,۴۴۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۴۴۲,۰۰۹,۶۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱,۰۸۹,۷۳۰ ۱,۰۸۹,۶۵۹ ۱,۰۸۹,۶۵۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۶۵۸,۶۵۴,۸۶۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱,۰۸۹,۷۶۹ ۱,۰۸۹,۶۹۸ ۱,۰۸۹,۶۹۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۶۹۷,۵۱۸,۶۹۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱,۰۸۹,۸۲۶ ۱,۰۸۹,۷۵۴ ۱,۰۸۹,۷۵۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۷۵۴,۳۱۰,۱۱۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱,۰۸۹,۶۹۶ ۱,۰۸۹,۶۲۴ ۱,۰۸۹,۶۲۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۶۲۳,۷۸۷,۰۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱,۰۸۹,۷۵۲ ۱,۰۸۹,۶۸۱ ۱,۰۸۹,۶۸۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۶۸۰,۵۷۸,۵۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱,۰۸۹,۸۰۹ ۱,۰۸۹,۷۳۷ ۱,۰۸۹,۷۳۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۷۳۷,۳۶۹,۹۳۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱,۰۹۰,۵۹۹ ۱,۰۹۰,۵۲۷ ۱,۰۹۰,۵۲۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۵۲۶,۷۵۷,۳۴۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱,۰۹۰,۰۷۲ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰,۱۹۱,۷۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱,۰۸۹,۷۷۱ ۱,۰۸۹,۶۹۹ ۱,۰۸۹,۶۹۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۶۹۹,۲۰۸,۸۰۲
  مشاهده همه