صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۳۸۵,۶۹۸ ۳۶.۹۱ ۴۳۰,۴۲۰ ۳۹.۷۶ ۴۲۸,۵۵۸ ۳۹.۷ ۴۳۲,۲۱۹ ۳۹.۹
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶,۸۸۳ ۰.۶۶ ۱,۸۰۳ ۰.۱۷ ۹۹۳ ۰.۰۹ ۹۵۰ ۰.۰۹
سایر دارایی‌ها ۶۵۲,۳۵۳ ۶۲.۴۳ ۶۵۰,۲۳۳ ۶۰.۰۷ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۲۱ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد