صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۸۴,۷۹۹,۵۹۸,۷۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۴,۹۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۸۴,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۴,۸۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱,۰۸۴,۹۰۶ ۱,۰۸۴,۸۰۰ ۱,۰۸۴,۸۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۷۹۹,۵۹۸,۷۹۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۱,۰۸۴,۹۸۰ ۱,۰۸۴,۸۷۳ ۱,۰۸۴,۸۷۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۸۷۳,۴۶۶,۶۵۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۱,۰۸۵,۰۵۱ ۱,۰۸۴,۹۴۵ ۱,۰۸۴,۹۴۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۹۴۵,۱۲۱,۳۱۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱,۰۸۵,۱۲۳ ۱,۰۸۵,۰۱۷ ۱,۰۸۵,۰۱۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۱۶,۷۷۵,۹۸۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۱,۰۸۴,۲۵۴ ۱,۰۸۴,۱۴۸ ۱,۰۸۴,۱۴۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۱۴۸,۲۰۵,۰۳۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۱,۰۸۴,۱۶۵ ۱,۰۸۴,۰۵۹ ۱,۰۸۴,۰۵۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۵۹,۰۳۹,۴۴۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۱,۰۸۴,۴۵۰ ۱,۰۸۴,۳۴۴ ۱,۰۸۴,۳۴۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۳۴۳,۹۱۲,۱۱۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱,۰۸۳,۹۶۰ ۱,۰۸۳,۸۵۴ ۱,۰۸۳,۸۵۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۸۵۴,۴۰۶,۹۶۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۱,۰۸۳,۵۴۸ ۱,۰۸۳,۴۴۲ ۱,۰۸۳,۴۴۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۴۴۲,۴۶۱,۵۵۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۱,۰۸۳,۶۰۴ ۱,۰۸۳,۴۹۸ ۱,۰۸۳,۴۹۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۴۹۸,۱۵۱,۹۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱,۰۸۳,۶۵۹ ۱,۰۸۳,۵۵۴ ۱,۰۸۳,۵۵۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۵۵۳,۸۴۲,۳۶۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱,۰۸۳,۷۶۶ ۱,۰۸۳,۶۶۰ ۱,۰۸۳,۶۶۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۶۶۰,۲۶۰,۷۰۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱,۰۸۴,۱۱۹ ۱,۰۸۴,۰۱۳ ۱,۰۸۴,۰۱۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۱۳,۰۰۳,۵۸۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱,۰۸۳,۵۴۱ ۱,۰۸۳,۴۳۶ ۱,۰۸۳,۴۳۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۴۳۵,۶۲۷,۵۱۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱,۰۸۳,۳۳۲ ۱,۰۸۳,۲۲۷ ۱,۰۸۳,۲۲۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۲۲۶,۵۷۹,۹۹۵
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۱,۰۸۳,۳۸۵ ۱,۰۸۳,۲۷۹ ۱,۰۸۳,۲۷۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۲۷۹,۲۷۱,۸۶۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۱,۰۸۳,۴۴۰ ۱,۰۸۳,۳۳۵ ۱,۰۸۳,۳۳۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۳۳۴,۹۶۲,۲۷۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱,۰۸۳,۴۹۶ ۱,۰۸۳,۳۹۱ ۱,۰۸۳,۳۹۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۳۹۰,۶۵۲,۶۸۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱,۰۸۳,۰۲۱ ۱,۰۸۲,۹۱۶ ۱,۰۸۲,۹۱۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۲,۹۱۵,۷۳۵,۱۲۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱,۰۸۳,۳۱۰ ۱,۰۸۳,۲۰۵ ۱,۰۸۳,۲۰۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۲۰۴,۷۴۲,۴۷۸
  مشاهده همه