صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۴۳,۳۵۹,۸۰۵,۷۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۳,۵۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۳,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۳,۳۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱,۰۴۳,۵۰۹ ۱,۰۴۳,۳۶۰ ۱,۰۴۳,۳۶۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۳۵۹,۸۰۵,۷۷۶
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱,۰۴۳,۵۶۵ ۱,۰۴۳,۴۱۶ ۱,۰۴۳,۴۱۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۴۱۵,۸۳۶,۴۵۳
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱,۰۴۳,۳۱۶ ۱,۰۴۳,۱۶۷ ۱,۰۴۳,۱۶۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۱۶۷,۲۴۲,۷۱۲
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱,۰۴۳,۴۷۷ ۱,۰۴۳,۳۲۹ ۱,۰۴۳,۳۲۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۳۲۸,۵۳۸,۷۴۶
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱,۰۴۱,۳۱۴ ۱,۰۴۱,۱۶۶ ۱,۰۴۱,۱۶۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۱۶۵,۸۶۵,۶۳۵
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۰۴۰,۷۲۲ ۱,۰۴۰,۵۷۴ ۱,۰۴۰,۵۷۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۵۷۴,۱۴۶,۷۷۸
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱,۰۴۰,۱۳۸ ۱,۰۳۹,۹۹۱ ۱,۰۳۹,۹۹۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۹,۹۹۰,۷۱۸,۱۷۹
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱,۰۴۰,۱۹۴ ۱,۰۴۰,۰۴۷ ۱,۰۴۰,۰۴۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۴۶,۷۴۸,۸۵۶
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱,۰۴۰,۲۵۰ ۱,۰۴۰,۱۰۳ ۱,۰۴۰,۱۰۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۱۰۲,۷۷۹,۵۳۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱,۰۳۹,۴۷۸ ۱,۰۳۹,۳۳۱ ۱,۰۳۹,۳۳۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۹,۳۳۰,۶۶۳,۴۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱,۰۳۸,۴۱۶ ۱,۰۳۸,۲۶۹ ۱,۰۳۸,۲۶۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۲۶۹,۰۷۸,۹۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱,۰۳۸,۰۱۸ ۱,۰۳۷,۸۷۱ ۱,۰۳۷,۸۷۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۷,۸۷۱,۳۹۵,۶۶۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱,۰۳۸,۰۶۷ ۱,۰۳۷,۹۲۰ ۱,۰۳۷,۹۲۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۷,۹۲۰,۴۱۱,۶۱۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱,۰۳۶,۶۷۴ ۱,۰۳۶,۵۲۸ ۱,۰۳۶,۵۲۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۵۲۸,۰۴۰,۴۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱,۰۳۶,۷۳۰ ۱,۰۳۶,۵۸۴ ۱,۰۳۶,۵۸۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۵۸۴,۰۷۱,۱۰۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱,۰۳۶,۷۸۶ ۱,۰۳۶,۶۴۰ ۱,۰۳۶,۶۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۶۴۰,۱۰۱,۷۷۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱,۰۳۵,۹۸۹ ۱,۰۳۵,۸۴۳ ۱,۰۳۵,۸۴۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۸۴۳,۳۲۱,۷۳۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱,۰۳۴,۶۰۳ ۱,۰۳۴,۴۵۸ ۱,۰۳۴,۴۵۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۴۵۸,۱۶۴,۹۹۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱,۰۳۲,۳۳۹ ۱,۰۳۲,۱۹۴ ۱,۰۳۲,۱۹۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۱۹۴,۲۷۶,۶۷۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱,۰۳۰,۴۱۴ ۱,۰۳۰,۲۷۰ ۱,۰۳۰,۲۷۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۲۶۹,۹۵۴,۷۵۴
  مشاهده همه