صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۷۷,۱۰۱,۱۵۷,۷۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۲۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۱۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۱۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۰۷۷,۲۵۸ ۱,۰۷۷,۱۰۱ ۱,۰۷۷,۱۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۱۰۱,۱۵۷,۷۵۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱,۰۷۶,۹۲۵ ۱,۰۷۶,۷۶۸ ۱,۰۷۶,۷۶۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۷۶۷,۹۷۹,۷۳۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۰۷۶,۳۶۲ ۱,۰۷۶,۲۰۶ ۱,۰۷۶,۲۰۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۲۰۶,۰۱۷,۰۳۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۰۷۵,۸۳۵ ۱,۰۷۵,۶۷۸ ۱,۰۷۵,۶۷۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۶۷۸,۴۰۶,۲۶۳
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۰۷۵,۲۷۴ ۱,۰۷۵,۱۱۸ ۱,۰۷۵,۱۱۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۱۱۷,۹۱۳,۹۳۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۰۷۵,۳۳۰ ۱,۰۷۵,۱۷۴ ۱,۰۷۵,۱۷۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۱۷۳,۶۰۴,۳۴۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۰۷۵,۳۸۵ ۱,۰۷۵,۲۲۹ ۱,۰۷۵,۲۲۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۲۲۹,۲۹۴,۷۵۳
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۰۷۵,۰۲۲ ۱,۰۷۴,۸۶۷ ۱,۰۷۴,۸۶۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۸۶۶,۵۱۶,۹۴۴
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۰۷۵,۱۶۷ ۱,۰۷۵,۰۱۱ ۱,۰۷۵,۰۱۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۱۱,۰۲۵,۶۵۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۰۷۴,۸۵۰ ۱,۰۷۴,۶۹۴ ۱,۰۷۴,۶۹۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۶۹۴,۴۸۴,۲۲۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۰۷۴,۹۱۶ ۱,۰۷۴,۷۶۱ ۱,۰۷۴,۷۶۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۷۶۰,۶۱۶,۱۷۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۰۷۴,۶۷۲ ۱,۰۷۴,۵۱۷ ۱,۰۷۴,۵۱۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۵۱۶,۸۱۶,۲۷۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۰۷۴,۷۲۸ ۱,۰۷۴,۵۷۳ ۱,۰۷۴,۵۷۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۵۷۲,۵۰۶,۶۸۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۰۷۴,۷۸۴ ۱,۰۷۴,۶۲۸ ۱,۰۷۴,۶۲۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۶۲۸,۱۹۷,۰۹۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱,۰۷۴,۷۹۶ ۱,۰۷۴,۶۴۰ ۱,۰۷۴,۶۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۶۴۰,۴۷۳,۷۷۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۰۷۵,۱۸۵ ۱,۰۷۵,۰۲۹ ۱,۰۷۵,۰۲۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۲۹,۲۷۴,۹۹۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱,۰۷۴,۸۵۰ ۱,۰۷۴,۶۹۵ ۱,۰۷۴,۶۹۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۶۹۴,۵۱۴,۷۸۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱,۰۷۴,۵۱۸ ۱,۰۷۴,۳۶۳ ۱,۰۷۴,۳۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۳۶۳,۰۸۳,۲۱۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱,۰۷۴,۳۵۷ ۱,۰۷۴,۲۰۱ ۱,۰۷۴,۲۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۲۰۱,۳۷۹,۶۳۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱,۰۷۴,۴۱۲ ۱,۰۷۴,۲۵۷ ۱,۰۷۴,۲۵۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۲۵۷,۰۷۰,۰۴۲
  مشاهده همه