صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/04/07 1,077,258 1,077,101 1,077,101 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,077,101,157,754
2 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/04/06 1,076,925 1,076,768 1,076,768 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,076,767,979,738
3 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/04/05 1,076,362 1,076,206 1,076,206 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,076,206,017,036
4 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/04/04 1,075,835 1,075,678 1,075,678 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,075,678,406,263
5 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/04/03 1,075,274 1,075,118 1,075,118 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,075,117,913,935
6 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/04/02 1,075,330 1,075,174 1,075,174 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,075,173,604,344
7 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/04/01 1,075,385 1,075,229 1,075,229 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,075,229,294,753
8 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/31 1,075,022 1,074,867 1,074,867 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,866,516,944
9 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/30 1,075,167 1,075,011 1,075,011 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,075,011,025,652
10 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/29 1,074,850 1,074,694 1,074,694 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,694,484,221
11 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/28 1,074,916 1,074,761 1,074,761 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,760,616,177
12 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/27 1,074,672 1,074,517 1,074,517 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,516,816,278
13 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/26 1,074,728 1,074,573 1,074,573 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,572,506,687
14 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/25 1,074,784 1,074,628 1,074,628 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,628,197,096
15 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/24 1,074,796 1,074,640 1,074,640 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,640,473,774
16 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/23 1,075,185 1,075,029 1,075,029 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,075,029,274,996
17 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/22 1,074,850 1,074,695 1,074,695 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,694,514,788
18 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/21 1,074,518 1,074,363 1,074,363 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,363,083,216
19 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/20 1,074,357 1,074,201 1,074,201 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,201,379,633
20 صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه 1401/03/19 1,074,412 1,074,257 1,074,257 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,074,257,070,042