صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۵۲۷۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۱۱۱۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (NaN)% (NaN)%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %∞ %∞