صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۲,۲۱۹ ۳۹.۹ % ۰ ۰ % ۹۵۰ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۱,۸۳۰ ۳۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۵۰ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۱,۲۱۳ ۳۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۹۵۰ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۰,۶۲۹ ۳۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۵۱ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۰,۰۱۳ ۳۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۹۵۱ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۰,۰۱۳ ۳۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۹۵۱ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۰,۰۱۳ ۳۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۹۵۱ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۹,۵۹۴ ۳۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۵۱ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۹,۶۸۳ ۳۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۵۱ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۹,۳۱۱ ۳۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۹۵۱ ۰.۰۹ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۱۷ % ۰ ۰ %